Habemus Papam !!!

Máme nevýslovnou radost z volby prvého Svatého Otce 3. tisíciletí. Gratulujeme a zavazujeme se jej provázet modlitbami a pokorným následováním. Kardinál Joseph Ratzinger se stal dne 19. 4. 2005 Papežem a přijal jméno Benedikt XVI. Je asi po pěti staletích Němec na Svatém stolci. Kardinál Joseph Ratzinger je dogmatik a bývalý prefekt kongregace pro čistotu víry. Je to pravověrný papež. Je blízkým Janu Pavlu II., za jeho života i nyní za života Jana Pavla II. v blízkosti Boha.

265. papež
Joseph Ratzinger
Benedikt XVI.


Foto AP
MF DNES
20.4.2005


Ještě jako kardinál Joseph Ratzinger vedl z pověření Jana Pavla II. křížovou cestu na Velký pátek těchto Velikonoc a předsedal zádušní mši svaté za zesnulého papeže Jana Pavla II. Náš Svatý otec je hluboce oddaný člověk Bohu, Svaté katolické apoštolské církvi a Panně Marii. Jedině pokorný člověk může slyšet hlas Ducha Svatého a vést dobře Církev. Takovým člověkem Benedikt XVI. je.

Máme naději, že nejenže Církev vyvede z bouře do jasu slunce, ale i celý svět. Že pro celý svět bude jeho služba pontifikátu otevřením se k míru, a to pod ochranou Panny Marie. Panna Maria přislíbila, že až bude slavnostně prohlášena za spoluvykupitelku, její vliv se bude moci projevit - na světě zavládne mír a Svatá katolická apoštolská církev se upevní.

Citujeme z prorockého snu Sv.Dona Boska, Světlo, 2005:
"..Na této obrovské mořské hladině je vidět nesčíslné množství lodí, sešikovaných k bitvě, tyto lodi jsou vyzbrojeny děly a naloženy střelami a zbraněmi všeho druhu, zápalným materiálem a taky knihami. Postupují vpřed proti jedné lodi, která je mnohem vyšší a větší než ostatní, a pokoušejí se do ní vrazit přídí, zapálit ji, způsobit jí všechno možné zlo. Tuto loď doprovází mnoho člunů, ale vítr vane v opačném směru a zdá se, že podporuje nepřítele. Uprostřed nesmírné mořské pláně se tyčí dva mohutné a velmi vysoké sloupy, stojící jeden vedle druhého. Na jednom je socha neposkvrněné Panny, u jejíchž nohou je velká tabule s nápisem Auxillium Christianorum = Pomocnice křesťanů. Na druhém sloupu, který je ještě silnější a ještě vyšší, je Hostie, přiměřená sloupu, a pod ní je jiný nápis se slovy: Salus credentium = Spása věřících. Nejvyšším velitelem je římský papež, který při pohledu na zuřivost nepřátel a špatnou situaci, ve které se nacházejí věřící, svolává kolem sebe kapitány menších lodí, aby se s nimi poradil a rozhodl, co je třeba udělat. ….
Papež stojí u kormidla a všechno jeho úsilí je zaměřeno k tomu, aby zavedl loď mezi dva sloupy, z jejichž vrcholu kolem dokola visí mnoho kotev, velké háky a řetězy. Nepřátelské lodě se snaží ji napadnout a potopit, jedny pomocí spisů, knihami a materiálem, který házejí na její palubu, jiné děly, střelami a háky. Boj je stále zarputilejší, ale úsilí je marné. Velká loď postupuje bezpečně a nerušeně. Už je uprostřed mezi sloupy Eucharistie a Neposkvrněné. Mezitím se děla roztrhla…Tu nepřátelé ve své zuřivosti počínají bojovat ručními zbraněmi, dýkami a rouháním. Pojednou papež těžce raněn padá. Rychle však vstane, ale padá podruhé a umírá. Mezi nepřáteli zaznívá vítězný pokřik a radost. Na jejich lodích propukne nevýslovný jásot. Ale sotva papež padne, zvedá se druhý na jeho místo….. Nepřátelé začínají ztrácet odvahu. Nový papež, který překonal všechny překážky, zavede loď přesně doprostřed mezi oba sloupy. A ihned jedním lanem,které visí na přídi, ji přivazuje na jednu z kotev, která visí na sloupu, kde je Hostie a druhým lanem, která je na zádi, ji přivazuje k jiné kotvě, která visí ze sloupu, na kterém je umístěna neposkvrněná. A nyní dochází k velkému obratu: všechny nepřátelské lodi prchají, srážejí se navzájem, jedny se potápějí a snaží se potopit i druhé, zatímco lodě, které bojovaly na straně papeže, se rovněž připoutávají ke sloupům Eucharistie a Neposkvrněné." (Světlo 2/2005)

V této těžké době bude i pontifikát náročný až k obětem. Proto Svatého Otce bychom měli my katolíci podporovat každodenní modlitbou. K obrácení světa je třeba modlitbu doplnit třeba malými každodenními újmami na svém pohodlí a rozmařilosti těla, jak nás vyzývá sestra Lucie a Fatimské poselství Panny Marie. A dnes bychom chtěli vyzvat každého, kdo jen trochu může, aby zaslal gratulaci Svatému Otci Benediktovi XVI s pokornou prosbou o zvážení vhodnosti vyhlášení 5. mariánského dogmatu o Panně Marii Spoluvykupitelce světa.

Maria Terez

zpět na úvodní stránku