Modlitby za vlast a církev

Soubor modliteb za vlast, panovníka, církev a papeže, vybraný ze starých kancionálů a jiných modlitebních knih s komentáři a doplňky.

Modlitba za vlast 1.
Beránku Boří, děťátko z ráje, pohlédni z luhů věčných krás na naše drahé, vltavské kraje, Ježíšku drahý, vyslyš nás! Pokoj a blaho dej zemi naší, vždyť vidíš s nebe na lid svůj, na Čechy, Bože, pamatuj, pamatuj. Amen.
(Český kancionál, Praha 1930, s, 6, imprimatur 1929).

Ke svatému Václavu za český národ:
Svatý kníže náš, který jsi byl před tisíci lety tvůrcem naší svobody a naší říše a který pro její velikost prolil svou krev: ochraňuj toto své dědictví dalších tisíc let, zahřívej svou láskou, pokrývej svou slávou, aby stále vzkvétalo v záři tvé koruny a ve stínu tvé orlice.
Zachovej je od moru, hladu a válečných běd, ty, kníže míru a pokoje.
Pane Ježíši, vyslyš nás na přímluvu svatého Václava, dědice české země, našich patronů, všech svatých a světic Božích a smiluj se nad námi.
Ó Bože, jenž jsi svatého Václava palmou mučednictví z pozemského knížetství převedl do slávy nebeské: na jeho přímluvu chraň naši vlast všelikých nepřátel a popřej, abychom z jeho společenství v nebesích se radovali. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
(Český kancionál, Praha 1930, s. 253, imprimatur 1929).

Modlitba za vlast 2.
Pane života, Tvá prozřetelnost mi dává žít v českém národě a v české vlasti. Cítím v sobě krev svého národa a mluvím jeho řečí. Spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás. Sdílím též její osudy a jsem za ně spoluzodpovědný. Chci plnit své povinnosti k ní, aby i ona mohla plnit poslání, které jsi jí určil. Kéž všichni podle svých sil pracujeme a vážíme si svobody. Upevňuj mezi námi svornost a vzájemnou úctu. Ať je naše vlast pokojná krásná. Ať v tvořivém soužití národů nechybí její podíl ani její hlas. Odměň svou slávou všechny, kdo za ni a pro nás položili své životy. Amen.
(Kancionál, Společný zpěvník českých a moravských diecésí, č. 33, s. 25, ČKCh 1975, imprimatur 1973)

Modlitba k Božskému Srdci Páně za vlast.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad naší vlastí! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vylej své nejhojnější požehnání na naši matku, sv. Církev, na sv. Otce, na našeho císaře, na biskupy a kněze! Zachovej spravedlivé, obrať hříšníky, osvěť nevěřící, požehnej našim příbuzným a přátelům, přispěj umírajícím, vysvoboď ubohé duše z muk očistcových a rozšiř milostivé panování lásky své po celé vlasti naší Amen.
(Průvodce duší nábožných, Horažďovice 1895, s. 69, s dovolením biskupského ordinariátu v Českých Budějovicích.)
(Papež Lev XIII. udělil věřícím v Rakousku, tj. bývalé monarchii jednou za den odpustky 300 dní, tomu, kdo se tuto modlitbu nábožně a se zkroušeným srdcem pomodlí.)
Modlitba je sice za Rakousko tj. za  bývalou monarchii, ale je tak obecná, že se ji lze modlit i za českou vlast, patrně však bez odpustků. Prosbu "za našeho císaře" by pak bylo možné nahradit prosbou "za našeho krále", tj. legitimního, i když nevládnoucího krále, potomka sv. Ludmily, nástupce a v transcendentním smyslu náměstka "věčného českého krále" sv. Václava. Čeští králové jsou v transcendentním smyslu náměstky sv. Václava v čele českého království podobně, jako římští papežové náměstky Kristovými v čele Církve. Nelze vyloučit, že náměstkem sv. Václava je i nevládnoucí král, kterému nebylo umožněno ujmout se vlády, ale  který se koruny nevzdal. Nebo  lze vložit prosbu za aktuální hlavu státu - presidenta.


Modlitba za panovníka.
Prosíme Tebe, všemohoucí Bože, aby služebník Tvůj, císař a král náš N., který smilováním Tvým vládu říše ujal, také všemi ctnostmi prospíval; aby jimi důstojně ozdoben jsa, ohavnosti hříchu se vystříhal, nad nepřáteli vítězil, a k Tobě, Jenž jsi cesta, pravda a život, v milosti dostati se mohl. Amen.
(Průvodce duší nábožných, Horažďovice 1895, s. 233, s dovolením biskupského ordinariátu v Českých Budějovicích.)
Modlitba je v současné situaci v původním znění prakticky nepoužitelná, císař a král Otto Habsburský se vlády ujmout nemohl. Je však poučné, za jaké vlastnosti panovníka se poddaní modlili. Domnívám se, že se tuto modlitbu přesto lze modlit buď za aktuální hlavu státu (presidenta) nebo za legitimního, nevládnoucího monarchu (viz předchozí komentář). Pro tento 2. případ je možné se modlit např. takto:
Prosíme Tebe, všemohoucí Bože, aby služebník Tvůj, král náš N., mohl se smilováním Tvým vlády říše ujmout, aby také všemi ctnostmi prospíval; aby jimi důstojně ozdoben jsa, ohavnosti hříchu se vystříhal, nad nepřáteli vítězil, a k Tobě, Jenž jsi cesta, pravda a život, v milosti dostati se mohl. Amen.

K blahoslavenému Karlu z Domu Rakouského, císaři a králi, za český národ.
Blahoslavený Karle z Domu Rakouského, náš císaři a králi, modlil ses i jako vyhnanec až do své smrti za český národ, aby v něm nedošlo k náboženskému rozkolu. Prosíme Tě, přimlouvej se nyní před tváří Boží za český národ, aby Bůh osvítil rozum a srdce všech Čechů svým Svatým Duchem, aby byl zastaven hrozný odpad od Boha a Církve, aby se český národ vrátil ke Kristu a jeho Církvi a přijal svého zákonného krále. Amen.
V tomto případě jde o soukromou modlitbu jednoho věřícího, která nemá církevní schválení. Pokud se někdo nemodlí v monarchistickém duchu, může slova "a přijal svého zákonného krále" vypustit.

Modlitba za papeže 1.
Modleme za nejvyššího biskupa našeho N (to je tč. Benedikta XVI.).
Hospodine zachovej a oživuj ho, blahoslaveným ho učiň na zemi, a nevydávaj ho do rukou nepřátel jeho. Otče náš…. Zdrávas Maria…
(Průvodce duší nábožných, Horažďovice 1895, s. 37, s dovolením biskupského ordinariátu v Českých Budějovicích.)
(Papež Pius IX. udělil jednou za den odpustky 300 dní tomu, kdo se takto za blaho Sv. Otce kajícně modlí; plnomocné odpustky získá ten kterýkoli den, kdo po celý měsíc tuto modlitbu říká, přijme svátosti, navštíví chrám Páně a na úmysl Sv. Otce se pomodlí.) Modlitba za papeže 2.
Všemohoucí, věčný Boře, smiluj se nad služebníkem Svým N. (to je tč. Benediktem XVI.), kterého jsi za nejvyššího pastýře v Církvi Své ustanovil: nedej, aby protivník nad ním zvítězil, ale sešli mu pomoc ze svatyně Své, a znič všechny úklady nepřátel jeho, které se proti němu a dědictví sv. Petra pozdvihují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. (Průvodce duší nábožných, Horažďovice 1895, s. 232, s dovolením biskupského ordinariátu v Českých Budějovicích.)

Modlitba za Církev sv.
Rač prosby své Církve, prosíme pane, milostivě vyslyšeti, aby jsouc prosta všech útisků a radujíc se z vykořenění všech bludů, v bezpečné svobodě Tobě sloužila. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
(Průvodce duší nábožných, Horažďovice 1895, s. 37, s dovolením biskupského ordinariátu v Českých Budějovicích.)

Modlitba ve všeobecných potřebách Církve.
Všemohoucí, věčný Bože, Hospodine, Otče nebeský, rač milostivě shlédnouti očima Svého nekonečného milosrdenství na strast a bídu Svých věrných, za které Tvůj jednorozený syn, náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus se neváhal vydat v ruce hříšníků a Svou nejdražší krev na dřevě kříže vylil. Pro téhož Pána Ježíše Krista rač, nejmilostivější Otče, odvrátit od nás všechen zasloužený trest, přítomné i budoucí nebezpečenství, škodlivou vzpouru, válku, drahotu, nemoci a truchlivé, bídné časy. Osvěť a posilni ve všem dobrém duchovní i světské vrchnosti, aby všechno dobře řídily a spravovaly, jak je to k Tvé Božské slávě, ku všeobecnému prospěchu, k našemu spasení, k všeobecnému pokoji a prospěchu Tvé svaté Církve. Uděl nám, ó Bože, milovníku pokoje, pravou sjednocenost ve víře bez všeliké roztržky a beze všeho rozdvojení. Obrať srdce naše k pravému pokání a k polepšení života; zapal v nás oheň svaté lásky Své, dej nám lačněti a žízniti po všeliké spravedlnosti, abychom Tobě jako poslušní synové a dcery za života i po smrti byli příjemní a milí (líbezní). Také prosíme Tebe, ó Bože, jak sám chceš, abychom prosili za své přátele a nepřátele, za zdravé i nemocné, za všechny zarmoucené a nuzné křesťany, za své dobrodince, za živé i mrtvé. Tobě poroučíme, ó Pane, všechny své práce a všechna utrpení, své starosti a jednání, svůj život a svou smrt, abychom zde v jednotě víry křesťanské, a tam se všemi svatými i vyvolenými v blaženosti věčné Tebe ctili a chválili. Rač nám to dáti, ó Pane, Otče nebeský, pro Ježíše Krista, jednorozeného Syna Svého, který s Tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.
(Průvodce duší nábožných, Horažďovice 1895, s. 233, s dovolením biskupského ordinariátu v Českých Budějovicích.)

Modlitba v čas všeobecného soužení.
Pomáhej nám, Bože, Spasiteli náš, a pro slávu jména Svého vysvoboď nás a buď milostiv nám hříšným pro jméno své.
Modleme se: Prosby Svého lidu, prosíme, Pane, rač milostivě vyslyšet, abychom, kteří za hříchy své zasloužené tresty trpíme, pro slávu Tvého byli jména milostivé vysvobozeni. Skrze Krista Pána našeho. Amen. Tebe tedy prosíme, přispěj Svým služebníkům ku pomoci, které jsi svou drahou krví Svou vykoupil. Amen.
(Průvodce duší nábožných, Horažďovice 1895, s. 79, s dovolením biskupského ordinariátu v Českých Budějovicích.)

Sestavil a komentáři opatřil: bratr Zikmund, říjen 2005

zpět na úvodní stránku